Rehabilitació Teatre Principal de Maó

La intervenció al Teatre Principal de Maó es va fonamentar en una renovació profunda de tots els espais al voltant de la Sala i en una restauració respectuosa de l’interior d’aquesta. Es va modernitzar l’edifici racionalitzant el seu funcionament i fent que les seves instal·lacions poguessin acollir el màxim d’espectacles possibles.

El projecte va articular al voltant del doble mur existent els espais públics i de serveis, clarificant els eixos de comunicació vertical en una disposició simètrica respecte de l’eix longitudinal.

La incorporació al conjunt del teatre de l’edifici veí de la part lateral esquerra permetia reestructurar els accessos i alliberar espai suficient per tal d’ampliar considerablement el Foyer en sentit transversal. D’aquesta manera es permetia l’entrada al pati de butaques a peu pla, així com crear una nova comunicació des del carrer amb l’escenari. A les plantes altes d’aquest edifici afegit es van situar de zones per a la gestió i administració i tres sales d’assaig.

El projecte contemplava la restauració de la Sala de públic amb restitució d’elements desapareguts, substitució del paviment de fusta donant-li la pendent necessària per tal d’assegurar una bona visualització de l’espai escènic, i el disseny de les instal·lacions adequades per un funcionament acollidor de l’edifici durant tot l’any.

La intervenció més significativa a l’espai d’escena va consistir en l’anivellació del pis d’escena, l’ampliació dels colzes de l’escenari, l’ampliació del fossat d’orquestra i l’equipament amb elements tècnics, maquinària escènica il·luminació.

Finalment, les actuacions a l’exterior es van concentrar en restaurar la façana central i projectar dues noves façanes a banda i banda que sintonitzessin amb aquella, i, que a la vegada donessin una imatge unitària de l’edifici, coherent amb les seves dimensions i respectant la seva integració dins de l’entorn urbà.

teatre_escenari-barres

teatre_façana-deia

teatre_façana-padronet

teatre_foyer-p1

teatre_foyer-pb

  teatre_paviment-bar-pb

teatre_sala-desde-escenari

teatre-pb-planol_web

  • Localització: Maó
  • Any: 2001
  • Superfície: 3058
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • Col·laboradors: Elisabet Quintana, arquitecta ; Antoni Morlà, arquitecte
  • fotògraf: Lluís Real
  • Premis:

    Premi a la millor obra d’Arquitectura de Menorca 1999-2001, concedit pel Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Delegació de Menorca.